Kassisen Asianajotoimisto Oy: logo

 

Asianajotoimistona hoidamme kokemuksella, ripeästi ja kustannustehokkaasti asiakkaidemme riita- ja rikosasiat sekä asiakirjojen laadinnan.

Palvelemme yksityis- ja yritysasiakkaitamme oikeudellisissa ongelmissa useimmilla elämänalueilla ja toimialueilla. Tarkemmin voitte tutustua osaamisalueisiimme asianajopalveluissa ja perintäpalveluissa.

Toimistomme sijaitsee Oulussa, ja ajamme asiakkaittemme asioita myös muilla paikkakunnilla Suomessa.


Hoidamme kokemuksella seuraavat asianajopalvelut

 

  Avio­ehto­sopimus

Avioehtosopimuksella voidaan vaikuttaa puolisoiden väliseen avio-oikeuteen. Sopimus on määrämuotoinen ja sen tulee olla selkeä. Asiantuntijan kanssa laadittu sopimus turvaa molempien puolisoiden oikeusturvaa avioliiton päättyessä.

Laadimme myös sopimuksia avopuolisoiden välille avoeron varalta.

  Asunto­kauppa

Avustamme reklmaatiovaiheesta lukien asiakkaitamme asuntokauppariidoissa. Tyypillisesti riidat liittyvät home- tai kosteusvaurioihin tai rakennusvirheisiin. Myyjä on voinut antaa myös virheellistä tietoa asuntoon liittyvistä taloudellisista velvoitteista, kuten tulevista remonteista. Nämä voivat johtaa kauppahinnan alentamiseen tai kaupan purkuun.

Asuntokauppaan liittyvästä virheestä voi joutua vastaamaan myös sen myynyt kiinteistönvälittäjä.

Asuntokauppariidoissa kannattaa pyrkiä nopeasti selvittämään virheellisyys luotettavin tutkimuksin ja reklamaatio on tehtävä oikea-aikaisesti, jotta oikeudenmenetyksiltä vältytään.

Jokainen poikkeama ei kuitenkaan ole virhe, joten myyjän oikeusturva edellyttää usein asianajajaan turvautumista.

  Edun­valvonta­valtuutus

Edunvalvontavaltuutuksen avulla voit itse vaikuttaa, kuka hoitaa asioitasi, kun et siihen enää itse kykene. Koska valtuutusta edellyttävät tilanteet vaihtelevat, pitää valtuutusta laatiessa huomioida lainsäädännön tuomat rajoitteet kuten esteellisyydet ja omaisuuden luovutusmahdollisuudet. Hyvin laaditulla edunvalvontavaltuutuksella voit ehkäistä myös jälkipolvien välisiä riitaisuuksia, jotka liittyvät asioidesi hoitoon.

Laadimme valtuutukset huolella ja laadimme sinulle sopivan valtuutuksen.

  Huostaan­otto

Lapsen huostaanotto on suuri asia lapselle sekä hänen perheelleen. Lapsen ja perheen asiaa tukevat seikat on hyvä tuoda esiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta vältyttäisiin turhilta huostaanotoilta ja saataisiin tarvittaessa muita perhettä avustavia tukitoimia.

Huostaanottoasioissa avustamme perheitä jo lastensuojeluviranomaisten kuulemisvaiheessa sekä haettaessa tehtyihin päätöksiin muutosta hallinto-oikeudesta.

  Häätö

Mikäli vuokralainen rikkoo vuokrasopimuksen ehtoja, jättää vuokria maksamatta, kieltäytyy muuttamasta asunnosta tai viettää häiritsevää elämää, vuokralaiselle voidaan hakea häätöä. Käräjäoikeuden päätöksen panee täytäntöön ulosottovirasto.

Jo ongelmien ilmetessä on hyvä selvittää, kuinka vuokranantajan tulee menetellä turvatakseen joutuisan muuton.

  Kiinteistö­asiat

Ostettua tai myytyä kiinteistöä, tyypillisimmin omakotitaloa, koskeviin home- ja kosteusvaurioihin sekä rakennusvirheisiin liittyy suuri taloudellinen intressi. Toisaalta kyse on usein myös terveydestä.

Kun epäily kauppahinnan alentamiseen tai kaupan purkuun mahdollisesti johtavasta kiinteistön virheestä syntyy, se tulee todentaa luotettavin tutkimuksin. Virheen tultua ilmi on hyvä olla viipymättä yhteydessä asianajajaan reklamaation laatimiseksi. Samoin myyjän kannattaa heti reklamaation saatuaan ottaa yhteyttä asianajajaan oikeudenmenetysten välttämiseksi.

  Konkurssi

Toimimme konkurssipesän pesänhoitajana ja avustamme konkurssihakemuksen laatimisessa velkojan tai velallisen puolesta. Yrityksen ollessa maksukyvytön voi velkaantumisen ja henkilökohtaisten vastuiden minimoimiseksi olla järkevää jättää oma konkurssihakemus. Konkurssihakemusta varten voitte tiedustella apua ja kirjallista suostumusta toimistoltamme.

  Kuluttaja­riita

Kuluttajan asema on suhteellisen turvattu, olipa hän ostanut tavaran tai palvelun. Virheellinen tuote tai huono palvelu voi oikeuttaa virheen korjaamiseen tai korvaukseen. Mikäli asiaa ei saada sovittua, voi asian ratkaisemiseksi olla aiheellista turvautua asianajajan apuun, jotta perustellut virheet hyvitetään.

  Kunnallis­valitukset

Kunnallinen päätöksenteko on lain kontrolloimaa menettelyä. Aina päätökset ja niiden taustatyö eivät noudata lain kirjainta ja asiaan täytyy hakea muutosta. Oikaisuvaatimus on tarvittaessa tehtävä ensin. Kunnallisvalituksen menestyminen vaatii oikeat perusteet, ja useammankin eri lain tunteminen ja soveltaminen kuhunkin tapaukseen edellyttää usein asiantuntemusta.

  Lapsi­asiat

Parisuhteen päättyessä yhteisten lasten huollosta, tapaamisoikeudesta, asumisesta ja elatusvastuun jakautumisesta tulisi ensisijaisesti sopia yhdessä vanhempien kesken ja vahvistaa sovinto lastenvalvojalla. Aina sovinto ei ole mahdollinen. Huoltajuus, mahdollisuus lapsen ja vanhemman välisiin tapaamisiin sekä lähi- ja etävanhemmuus ovat usein kauaskantoisia asioita ja vaikuttavat arkeen. On tärkeää, että apunasi on oikeudellinen avustaja, jotta saat oman näkemyksesi esille ja lapsen etu välittyy parhaalla mahdollisella tavalla.

  Lähestymis­kielto

Lähestymiskiellolla rajoitetaan henkilön mahdollisuutta tavata, ottaa yhteyttä tai seurata toista henkilöä tai jopa oleskella tietyllä alueella (laajennettu lähestymiskielto).

Haettavan kiellon laajuuden on suojattavan ihmisen kannalta oltava riittävän laaja, jotta koettu uhka ei realisoidu. Koska lähestymiskielto toisaalta rajoittaa toisen ihmisen elinpiiriä ja kiellon rikkominen on rikos, on lähestymiskielto määrättävä vain perustelluissa tilanteissa.

  Maa­oikeus­asiat

Tieoikeuksiin, muihin käyttöoikeuksiin ja kiinteistöjen rajoihin liittyvät asiat ovat tyypillisiä hoidettavia maaoikeusasioita. Tieoikeuksien sekä muiden käyttöoikeuksien perustamista, siirtämistä ja lakkauttamista käsitellään ensivaiheessa maanmittaustoimituksessa, muutosta haetaan maaoikeudelta. Avustaja on hyvä olla jo maanmittaustoimitusvaiheessa, jotta vaikuttavat asiat tulevat jo silloin huomioiduksi.

  Metsästys­asiat

Metsästykseen liittyviä asioita ovat aselupien menettämisestä tai myöntämättä jättämisestä valittaminen sekä metsästysseurojen toimintaan liittyvät kysymykset.

  Ositus ja omai­suu­den erot­telu

Avioliiton päättyessä syntyy ositusperuste. Osituksessa toteutetaan avio-oikeus. Mikäli avio-oikeutta ei ole, suoritettaan omaisuuden erottelu.

Ositus on määrämuotoinen oikeustoimi ja siihen liittyy usein myös vero-oikeudellisia kysymyksiä.

Avustamme laatimalla sopimusosituksia sekä toimimme pesänjakajana , jos ette pääse omaisuuden jakamisesta, lunastamisesta tai erilaisista korvauksista sopuun. Toimimme myös asiamiehenä vain toiselle osapuolelle avustaen häntä sovintoesityksissä ja osituskokouksissa. Asiakkaan kanssa käydään läpi, mihin hänellä tai entisellä puolisolla voi olla oikeus.

  Perun­kirjoitus

Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta. Määräaikaan voi hakea pidennystä. Tekemällä perukirjan asianajotoimistossa, kuolinpesään kuuluva omaisuus ja velvoitteet tulevat huolella selvitetyiksi ja mm. lesken aseman vaikutus perintöverotukseen ja yhteisten asioiden hoito käydään läpi, sekä huomioidaan mahdollisuuksien mukaan perukirjassa. Myös asianmukainen omaisuuden arvostus on tärkeä, sillä perukirjaan merkityillä arvoilla voi olla kauaskantoisiakin verovaikutuksia.

  Perinnön­jako

Ennen perinnönjakoa kuolinpesä on selvitettävä ja kuolinpesä on saatettava kuolinpesä jakokuntoon. Se on tarvittaessa käräjäoikeudelta haettavan pesänselvittäjän tehtävä. Pesänjakaja puolestaan tekee perinnönjaon. Perinnönjako voidaan tehdä myös sopimusjakona, jolloin erillistä pesänselvittäjää tai pesänjakajaa ei tarvita. Perinnönjako on määrämuotoinen oikeustoimi. Jos sopimusjakoa ei synny, pesänjakaja ratkaisee riitaisuudet.

Tyypillisiä riitaisuuksia perinnönjaossa ovat jonkun perillisen saamat etuudet, vaatimukset erilaisista korvauksista sekä erimielisyydet omaisuuden myynnistä tai sen myyntihinnasta.

Toimimme sekä pesänselvittäjänä että pesänjakajana ja meiltä voi pyytää kirjallisen suostumuksen tehtävään. Lisäksi avustamme osakkaita perinnönjaossa heidän vaatimustensa turvaamiseksi.

  Rikos­asiat

Rikosasioissa avustamme päämiehen etu ensisijalla oli kyse rikoksen uhrin korvauksista tai epäillyn puolustamisesta.

Talousrikoksissa (kuten velallisen epärehellisyys, veropetos ja kirjanpitorikos) tarvitaan puolustajalta erityisosaamista kirjanpidollisista ja verotuksellisista kysymyksistä sekä kykyä analysoida yrityksen taloudellista asemaa ja maksukykyä. Taloudellinen osaaminen on vahvaa osaamisaluettamme.

  Sopimukset

Sopimusoikeuteen voidaan lukea erilaisten asiakirjojen laadinta, kuten kauppa- ja lahjakirjat. Asiantuntijalla laaditut sopimukset ovat selkeitä, kattavia ja turvaavat osapuolten asemaa ehkäisten myöhempiä riitaisuuksia.

  Testamentti

Testamentilla voi vaikuttaa omaisuuden jakautumiseen kuoleman jälkeen. Laadimme verotuksen sekä erilaiset perhesuhteet huomioiden testamentin oli se erityiseltä luonteeltaan esimerkiksi hallintaoikeustestamentti, keskinäinen testamentti tai sisälsipä se legaattimääräyksen.

  Työ­suhde­asiat

Työntekijän irtisanominen, työsopimuksen purkaminen ja työsuhteen ehtojen muuttaminen on toteutettava huolellisesti ja niille asetettujen edellytysten tulee täyttyä. Mikäli näin ei toimita, seuraa helposti korvausvelvollisuus laittomasta irtisanomisesta.

Muita työsuhteisiin liittyviä riitoja ovat työturvallisuusrikos ja epäasiallinen kohtelu.

Sekä työnantaja että työntekijä tarvitsevat jo hyvissä ajoin apua etujensa ja oikeuksiensa turvaamiseksi.

  Urakka­riidat

Rakennutettaessa ja rakentaessa lopputulos ei aina täytä odotuksia ja joskus jopa rakennusmääräykset jäävät täyttymättä. Erilaiset rakennusvirheet ja rakennusurakan yleisten sopimusehtojen (YSE 1998) velvoitteiden rikkominen, kuten viivästykset, sekä niitä seuraavat korvausasiat ovat tyypillisiä riidanaiheita. Tilaajan ja urakoitsijan oikeuksien ja velvollisuuksien täyttäminen voi edellyttää lainoppinutta avustajaa.

  Vahingon­korvaus

Vahingonkorvausvelvollisuus on vahingonaiheuttajan tai muun vastuutahon velvollisuutta korvata vahinkoa kärsineen vahinko. Vahingonkorvausasioissa on hyvä olla lainoppinut avustaja, koska korvausperusteet ja perustellusti korvattavissa olevat vahingot vaihtelevat tapauskohtaisesti.

  Väli­mies­menettely

Välityslausekkeen johdosta riita-asia voidaan käsitellä välimiesmenettelyssä. Välimiesmenettelyn etuna on sen nopeus ja yksityisyys. Siihen liittyvien korkeampien kustannusten vuoksi avustajana on syytä käyttää asianajajaa, jotta usein juridisesti monitulkintainen asia tulee ajetuksi menestyksekkäämmin.

  Yhdistys- ja osuus­kunta-asiat

Yhdistyksissä ja osuuskunnissa on usein maallikoita sekä hallintoelimissä että jäsenistössä. Päätöksenteko ja jäsenten yhdenvertaisuus on kuitenkin säädetty lailla. Muutoksenhaussa yhdistysten ja osuuskuntien päätöksiin tarvitaan lainoppinut avustaja, jotta lainmukainen päätöksenteko turvataan ja yhdistyksen asioita saadaan edistettyä.

 


Oikeudenkäyntikulut

 

Oikeudenkäyntiasioissa veloituksemme on 248,00-272,80 euroa (sis. alv 24 %) tunnilta. Valtion oikeusapuun oikeutetun asiakkaan osalta veloitusperuste on 136,40 euroa (sis. alv 24 %) tunnilta siltä osin kuin oikeusapua ei ole myönnetty valtion varoista.

Asiakkaan kanssa selvitetään hänen mahdollisuutensa oikeusturvavakuutukseen tai oikeusapuun.

 


Muut hinnat

 

Asiakirjoja laadimme tapauskohtaisesti niiden vaativuusaste huomioiden kiinteällä hinnalla, mistä voitte pyytää meiltä tarjouksen.

Kun hoidamme asianne ripeästi, eivät kulut muodostu kohtuuttomiksi.

 

Ota meihin yhteyttä

Kassisen Asianajotoimisto Oy
Asianajo- ja perintäpalvelut

Kirkkokatu 17 A 26, 90100 OULU

puh. 08-377 750, 044-722 0494

toimisto@anterokassinen.fi